Repertoar

Kazališna družina "Ivana Brlić-Mažuranić"

 

logo

Postolar i vrag/ Shoemaker And The Devil (August Šenoa)

Dramaturgija i scenario: Dubravka Zrnčić-Kulenović
Redatelj: Dubravka Zrnčić-Kulenović , Branko Banković
Koreografija i scenski pokret: Branko Banković

Glume: Darija Vlajnić, Bruno Brinzej, Anamarija Vlajnić, Stanislav Hudi

 

 

 23.SLUK 2011, ZADAR 01-05.06.2011
- POSEBNA NAGRADA ZA ENTUZIJAZAM I KOLEKTIVNU IGRU

  
          nagrade 23. SLUK-a

 

O PREDSTAVI:(RIJEČ REDATELJA)

„Postolar i vrag“, naslov čest na repertoarima naših lutkarskih kazališta, obično u preradi Mladena Širole ili, zadnjih godina, Luke Paljetka. Originalno djelo Augusta Šenoe rijetko kad je inspiriralo lutkare...“Kako to?“ -  od toga smo pitanja krenuli.  Metrika i ritam Šenoinog stiha lutkarski je inspirativan. Stih podražava lutkarsku animaciju i kretanje lutke. Iako se radi o kratkoj stihovanoj priči, ona otvara prostor za lutkarsku igru, za scensku atraktivnost i imaginaciju.
S druge, pak strane, originalni „Postolar i vrag“, odveo nas je u vrijeme poklada. Koliko se samo vrijednosti i znakovitosti krije u našim običajima (posebice u Bebrini) – i eto još jedne inspiracije za lutkarsku predstavu!

Smisao i smbolika pokladnih običaja jeste, između ostalog, i u očišćenju od grijeha, u pobjedi nad zlim silama i slavi u čast pobjede svjetla nad tminom. A vrijeme poklada je i vrijeme zabave koja potiče mogućnost maskiranja i prerušavanja, koja se bazira na igri s velikim lutkama, kobilama i maskama, igri u kojoj se sudionicima omogućava slobodnije ponašanje.

Evo samo nekoliko spojnica između originalnog teksta i koncepta predstave: Postolar, pošten i vrijedan, teško živi i u velikoj je oskudici – a poklade se odvijaju krajem zime koja je simbol oskudice i teškoća, a završavaju se trijumfom nadolazećeg proljeća; Postolar simbolizira promućurnost i oštroumnost našeg čovjeka – pokladari u zanosu igre vrlo često su kritičari društvenog poretka gdje proklamiraju tzv.glas naroda; a Vrag, predstavnik mračnih sila i ljudske pohote, mijenja svoj oblik ne bi li nadmudrio čovjeka, baš kao što se i pokladari prerušavaju i „mame“ lakovjerne; Vrag će na kraju biti izbatinan i uništen baš kao Poklada, Fašnik, Karneval ili Pusta koji se spaljuju u katarzičnom trenutku pročišćenja.

A igra, kao glavno scensko uporište, imanentna tradicijskim običajima za vrijeme poklada, nastala je u Kazalištu „I.B.Mažuranić“ u spoju ovog sjajnog Šenoinog djela, putujućih i sajmenih glumaca-lutkara, raspoloženih šafingara, naivne umjetnosti tradicionalnih pokladnih lutaka, zvuku metalnih zvona, udaraljki, te ritmu pjesme i stiha i nezaobilaznih tamburica...a sve u namjeri da se revitaliziraju vrijednosti našeg kulturnog identiteta.


Dubravka Zrnčić-Kulenović

 

Tradition as an eternal inspiration

Shoemaker and the Devil, a common title to our repertoire of puppet theater, usually in the processing of Mladen Širola or, in recent years, Luka Paljetak. Original work of August Šenoa rarely inspired puppeteers ... How  of which, we are headed. Metrics and rhythm of the verse Šenoa´s puppet is inspiring. Verse stimulate motion puppet animation and puppets. Although it is a short verse story, it opens the way for a puppet play for scenic attractiveness and imagination. On the other hand, the original Shoemaker and the Devil took us during the carnival season. How many values and significance lies in our customs (especially in Bebrina) - and thats another inspiration for the puppet show!

The meaning and smbolics carnival customs are, inter alia, the purification of sins, in the victory over evil forces, and is celebrated in honor of the victory of light over darkness. A Carnival time is fun time that promotes the possibility of camouflage and disguise, which is based on the game with large puppets, masks and mare, the game where the participants allows freer behavior.

Here are just a few connectors between the original text and the concept of the show: Shoemaker, an honest and diligent, hard to live in a great famine - and carnivals are held in late winter, which is a symbol of poverty and hardship, and ending with the triumph of the coming of spring, symbolizes wisdom Shoemaker and ingenuity of our man – man in costume in ecstasy games are often critics of the social order where people proclaim voice of people; a devil, a representative of the dark forces of lust and human. Devil in the end will be beated and destroyed just like carnival, Fašnik or Pust or let that burn in cathartic moment of purification.

A game, as the main stage base, immanent traditional customs during the carnival season, came at the Theatre  IBMažuranić  in connection to this great Šenoa s  work, traveling actor-puppeteers,     naive art of traditional carnival puppets, the sound of metal bells, percussion and the rhythm of the song and verse and unavoidable tamburins ... all in an attempt to revitalize the values of our cultural identity.

Dubravka Zrncic-Kulenović